«UNIVERSAL SUG

Сугуртанинг энг яхши анъаналарига асосан

+0 (78) 129-00-99

"UNIVERSAL SUG'URTA" Акционерлик жамияти

«Universal Sug’urta» сугурта компанияси сугурта бозорида мана 20 йилдан бери муваффакият билан фаолият юритиб келмокда. Биз хар бир мижозимизга алохида ёндашишга ва улар учун кулай ва фойдали булган сугурта махсулотини танлашга харакат киламиз. Фаолиятимиз давомида Узбекистон Республикасининг барча вилоятларида филиаллар очишга муваффак булдик, бу эса уз навбатида хар бир минтакада мижозларимизга сугурта химоясини таъминлаш имкониятини беради. Бизнинг молиявий баркарорлигимизни хамда уз мажбуриятларимизни уз вактида бажаришимизни нафакат бизнинг тажрибамиз ва мижозларимиз биз тугримизда билдирган ижобий фикрлари, балки, «Ahbor-Reyting» рейтинг агентлиги томонидан берилган баркарор прогнози билан uzA рейтинги хам тасдиклайди. «Universal Sug’urta» АЖнинг бугунги кундаги устав жамгармаси 20 705 660 000 сумни ташкил этади.

Биз уз фаолиятимизни мажбурий ва ихтиёрий шакллардаги умумий сугурта сохасида сугурта фаолияти классификаторига кура мавжуд 16 турдаги сугурта билан амалга оширамиз. Хусусан:

  • Транспорт воситалари эгаларининг фукаролик жавобгарлиги мажбурий сугуртаси;
  • Иш берувчининг фукаролик жавобгарлиги мажбурий сугуртаси;
  • Ташувчининг фукаролик жавобгарлиги мажбурий сугуртаси;
«UNIVERSAL SUG’URTA» Акциядорлик жамиятида сугурта килишда 7 мухим сабаблари:
  • ишончлилик ва молиявий баркарорлик;
  • Узбекистон сугурта хизматлари бозоридаги 20 йиллик тажрибаси;
  • узгарувчан чегирма тизими, хусусан мижоз жалб килганлик учун;
  • сугурта мукофотини булиб-булиб тулаш имконияти;
  • юкори сифатли хизмат;
  • сугурта ходисасини тез ва одилона тартибга солиш;
  • +998 (78) 129 00 99 телефони буйича телефон хизмати;
Компаниянинг мухим вазифалари

Бизнинг мижозларимизни уларнинг баркарорликларини ва эртанги кунга ишончларини таъминлаган холда хаёт тарзлари ва молиявий фаровонликларини яхшилаш, юкори профессионал даражадаги ишончли сугурта химоясини таъминлаган холда кийин вазиятларни олдини олишда хамда улар билан курашишда ёрдам бериш, бизнинг жамоамизда ижобий мухит, хамкордик, узаро хурматни шакллантиришда кумаклашиш, хар бир ходимнинг профессионал усиши учун имконият бериш, асосида жамият, бизнес- хамкорлар ва бизнинг мижозларимиз томонидан билдирилган хурмат ва ишонч ётган компаниянинг обрусини яратиш ва куллаш.

Компаниянинг тарихи

Компаниянинг тарихи 1994 йилда “Метро” акциядорлик сугурта жамиятининг ташкил этилишидан бошланади. 2003 йилда таъсисчилар таркибига хорижий инвесторларни кириши натижасида Компания «Universal Sug’urta» ЁАЖ Узбек-Швейцария Кушма сугурта компаниясига айлантирилди. 2007 йилда эса таъсисчилар таркибидан швейцариялик инвосторларни чикиши билан компания «Universal Sug’urta» ЁАЖ деб атала бошлади.


Chop etilish sanasi : 2014-01-01 05:23:37

«UNIVERSAL SUG'URTA» Акциядорлик жамияти

Сайтда чоп этилган маълумотларни кучириб олиш, шунингдек ахборот ва хабарлардан парча келтириш факат маълумот манбаси сифатида сайтга хавола келтириш шарти билан рухсат етилади. Парча келтиришда, кучириб олишда маълумотларга узгаришлар киритиш, кушимчалар килиш, ёки маълумотни бузиб курсатиш ман етилади.

Tashriflar statistikasi:

0000119 : bugun

0024801 : oy

0004873 : yil

0000412 : hit